RODO

Administratorem danych osobowych jest: Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Adam Ważyński, dalej zwana Administratorem, z siedzibą: Pniewo 37, 99-311 Bedlno, NIP: 7752121477. Adres poczty elektronicznej: adam@wazynscy.pl, tel. +48 603 052 444.

CEL

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów zawartych pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem. Realizacja umowy rozumiana jest także jako korzystanie przez każdą ze stron z roszczeń przysługujących jej w ramach tej umowy. Nadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności tych wynikających z art. 74 ustawy o rachunkowości.

ODBIORCA

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby i podmioty współpracujące z Usługodawcą, które są niezbędne dla wykonania umów zawartych pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wymagany dla dochodzenia roszczeń przez strony oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości.

ZMIANA DANYCH

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dotychczasowego przetwarzania. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na otrzymywanie podobnych informacji, prosimy o kontakt mailowy: adam@wazynscy.pl lub na adres: Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Adam Ważyński, Pniewo 37, 99-311 Bedlno

Przewiń na górę