Warunki sprzedaży

Spis treści

WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY
SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH ADAM WAŻYŃSKI
DOROSŁE ROŚLINY W POJEMNIKACH

§1 Definicje

Dla celów niniejszych Warunków Sprzedaży i Dostawy wprowadza się następujące definicje:
 • Szkółka – oznacza Szkółkę drzew i krzewów ozdobnych Adam Ważyński, z siedzibą w Pniewie 37, 99-311 Bedlno, Polska.
 • Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej WSiD) – oznacza niniejszy dokument przedstawiający warunki sprzedaży i dostawy Towaru oferowanego przez Szkółkę, na rynek Polski.
 • Sprzedawca – oznacza pracownika reprezentującego Szkółkę, który odpowiada za przedstawienie oferty oraz przyjęcie i weryfikację zamówienia złożonego przez Klienta.
 • Klient – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która zawarła ze Szkółką umowę cywilnoprawną, w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Szkółki, polegającą na sprzedaży Towaru. Klient jest podmiotem dokonującym zakupu w Szkółce, nabywając tym samym prawa do własności.
 • Strony – oznacza Klienta oraz Szkółkę.
 • Towar – oznacza rośliny oferowane przez Szkółkę do sprzedaży, znajdujące się w Ofercie. Towarem nie jest świadczenie przez Sprzedawców Szkółki usług pielęgnacyjnych, doradczych, projektowych oraz transportowych.
 • Oferta – oznacza przedstawienie Towaru uwzględniające: nazwę łacińską, parametry oraz cenę jednostkową danej pozycji i skierowana jest do Klienta dokonującego zamówienia hurtowego. Oferta nie obejmuje gatunków i odmian posiadanych w Szkółce w niewielkich ilościach.
 • Realizacja zamówienia – oznacza wybór konkretnej partii roślin, przygotowanie Towaru do transportu oraz jego dostarczenie.

§2 Postanowienia ogólne

1. Godziny pracy Szkółki:

a. w sezonie (01/04-31/10) – prócz dni świątecznych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-17:00 oraz soboty od 8:00-13:00.

b. poza sezonem (01/11-31/03) – prócz dni świątecznych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.

2. WSiD są uzupełnieniem informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Szkółki (www.wazynscy.pl/warunki-sprzedazy).

3. WSiD są integralną częścią wszelkich umów zawartych pomiędzy Stronami i mają zastosowanie do wszystkich ofert, przyjętych zamówień, ich potwierdzeń oraz realizacji. Mają zastosowanie także do sprzedaży Towaru prowadzonej przez internetową Platformą sprzedażową (www.b2b.wazynscy.pl).

4. WSiD są wiążące dla obu Stron w momencie zawarcia umowy pomiędzy Stronami, to jest złożenia Zamówienia, o którym mowa w §5 WSiD.

5. Jeśli jakiekolwiek postanowienia lub część postanowień zawartych w WSiD okażą się być postanowieniami nieważnymi, nie powoduje to nieważności WSiD. Takie postanowienia zostają zastąpione przez postanowienia ważne.

6. WSiD mają charakter przeważający, co oznacza, iż z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych poprzez odpowiednie postanowienia WSiD, wyłącza się stosowanie innych warunków umów, które pozostają w sprzeczności z postawieniami WSiD.

7. W sprawach nieuregulowanych w WSiD, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Szkółką, a Klientem zostaje poddane właściwemu sądowi, najbliższemu siedziby Szkółki.

9. Niniejsze WSiD obowiązują od 01.01.2022 r.

§3 Cena towaru

1. Wszystkie ceny prezentowane w Ofercie są cenami NETTO loco Szkółka i obowiązującymi przy zamówieniach hurtowych, zgodnie z §3 pkt. 3.

2. Wszelkie płatności z tytułu zakupu towaru dokonywane są przez Klienta w walucie polskiej, po doliczeniu podatku od towarów i usług (VAT), wynoszącego 8%.

3. Ceny hurtowe obowiązują przy zamówieniu minimum logistycznego to jest:

  • 10 szt. roślin z odmiany w pojemnikach od C1 do C3,
  • 3 szt. roślin z odmiany w pojemnikach od C5 do C7,5.
  • wartości większej niż 2000 zł NETTO.

W pozostałych przypadkach do cen hurtowych doliczane jest 50% wartości ceny.

4. Przedstawione w ofercie ceny towaru nie obejmują kosztów dodatkowych, w tym opakowań niezbędnych do transportu oraz kosztów transportu.

5. Ceny w Ofercie przyjęte są przed sezonem i Szkółka zastrzega sobie możliwość ich zmiany w trakcie sezonu.

§4 Rabaty

1. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie zakupu o jednorazowej wartości potwierdzonego zamówienia powyżej:

 • 7 000 zł – rabat 3%,
 • 10 000 zł – rabat 5%,
 • 15 000 zł – rabat 8%,
 • 25 000 zł – rabat 10%

przy zachowaniu warunków płatności z §6.

2. Najwyższy rabat, uzyskany w danym sezonie, obowiązuje przy kolejnych zamówieniach, niezależnie od ich wielkości. Utrzymuje się on do końca roku kalendarzowego, przy czym Towar musi zostać odebrany w tym samym roku kalendarzowym, w którym przyznany został rabat, a także spełnione musi zostać minimum logistyczne określone w §3, pkt. 3.

Ceny promocyjne oraz rabaty obowiązują wyłącznie przy zachowaniu warunków płatności z §6.

3. Ceny promocyjne oraz rabaty nie łączą się ze sobą, z wyjątkiem dodatkowego rabatu przyznawanego do zamówień złożonych podczas Zielonego ShowRoomu.

4. Rabat do zamówień składanych podczas Zielonego ShowRoomu wynosi 1% i obowiązuje wyłącznie na zamówienia składane podczas wydarzenia.

§5 Zamówienie towaru

1. Złożenie zamówienia na wybrany Towar możliwe jest drogą pisemną – na adres siedziby Szkółki, e-mailową – na adres adam@wazynscy.pl, telefoniczną – na numer +48 603 052 444 lub za pośrednictwem Platformy B2B – www.b2b.wazynscy.pl.

2. Zamówienie dokonane drogą telefoniczną musi zostać potwierdzone przez Klienta w formie pisemnej lub e-mailowej w ciągu dwóch dni roboczych.

3. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia składanego telefonicznie w sytuacji uniemożliwiającej mu jego prawidłowe przyjęcie.

4. Zamówienie zawierać powinno:

 • Nazwę i adres siedziby Klienta (jeżeli adres do korespondencji i dostawy jest inny, Klient winien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę).
 • Nazwę towaru i jego ilość.
 • Formę i termin odbioru.

5. Ustala się następującą procedurę składania zamówienia:

a) W oparciu o otrzymaną Ofertę, Klient składa zamówienie na Towar zgodnie z §5 pkt. 1.

b) Sprzedawca Szkółki potwierdza przyjęcie zamówienia do weryfikacji, przy czym nie jest to tożsame z potwierdzeniem zamówienia. Zamówienia weryfikowane oraz potwierdzane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

c) Sprzedawca po zweryfikowaniu zamówienia przesyła jego potwierdzenie. Zawierać powinno:

  • wstępną rezerwację Towaru,
  • koszt,
  • sposób i termin odbioru Towaru.

Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia jego zgodności.

4) Klient winien w ciągu trzech dni od daty wysłania potwierdzenia zamówienia zgłosić Sprzedawcy swoje uwagi. W przypadku ich niezgłoszenia, potwierdzone zamówienie uznawane jest jako wiążące dla Stron i zostaje przekazane do realizacji.

6. Zmiany lub anulowanie potwierdzonego zamówienia możliwe są wyłącznie na drodze obustronnego uzgodnienia.

7. Szkółka uprawniona jest do obciążenia Klienta za poniesione straty wynikające ze zmiany lub anulowania potwierdzonego zamówienia, a zaliczka w tym przypadku nie jest zwracana.

8. Jeśli Klient wyraźnie nie wyklucza możliwości zmian, Szkółka zastrzega sobie prawo do dokonania zmian na etapie realizacji zamówienia w potwierdzonym zamówieniu na podobną odmianę.

§6 Płatności

1. Po potwierdzeniu zamówienia, Klient zobowiązany jest do uregulowania zaliczki wynoszącej 20% wartości potwierdzonego zamówienia.

2. Zaliczkę należy uiścić bezzwłocznie, po potwierdzeniu zamówienia:

 • na rachunek bankowy Szkółki,
 • przekazem pocztowym na adres siedziby Szkółki,
 • gotówką przy wystawieniu potwierdzenia przyjęcia gotówki.

3. Wpłata zaliczki warunkuje rezerwację Towaru oraz zachowanie cen wynikających z oferty.

4. Jeżeli klient nie dokonał wpłaty zaliczki za zamówiony Towar lub istnieje uzasadniona obawa, że nie wywiąże się on ze swoich zobowiązań płatniczych Szkółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części lub całości potwierdzonego zamówienia.

5. Pełne uregulowanie należności za zamówienie nastąpić musi przed rozpoczęciem jego realizacji.

6. Strony mogą ustalić inny tryb uregulowania należności niż wskazany w §6 pkt. 4, przy czym następuje to w oparciu o odrębne ustalenia dokonane pomiędzy Stronami.

7. W przypadku niedotrzymania uzgodnionych terminów płatności, Szkółka uprawniona jest do:

 • Dochodzenia odsetek ustawowych za zwłokę, według obowiązującej w danym momencie maksymalnej stawki za każdy dzień zwłoki.
 • Egzekwowania należności na drodze windykacji, przy czym koszty te poniesione będą przez Klienta.
 • Wstrzymania realizacji zamówienia lub wydania towaru, do czasu uregulowania należności.

8. Jeśli Klient posiada w stosunku do Szkółki zaległe należności, dokonana przez niego wpłata księgowana jest w pierwszej kolejności na rzecz ich uregulowania.

9. Kupujący zostanie obciążony pełną wartością towaru, jeżeli brak możliwości realizacji potwierdzonego zamówienia powstał w wyniku braku spłaty poprzednich zobowiązań.

§7 Transport

1. Dostawa towaru odbywa się zgodnie z warunkami EXW Szkółka.

2. Szkółka zobowiązana jest do sprzedaży Towaru w należytym opakowaniu, odpowiadającym jego właściwościom, a także jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem na czas transportu.

3. Rośliny do transportu są pakowane:

 • na wózkach CC,
 • w skrzyniopaletach,
 • luzem,
 • optymalną kombinacją.

4. Klient ponosi koszt:

 • dodatkowych opakowań, niezbędnych do prawidłowego transportu Towaru,
 • transportu.

5. Dopuszcza się możliwość zwrotu opakowań, o ile ich stan nie uległ pogorszeniu. Kaucja za jedną skrzyniopaletę wynosi 120,00 złotych NETTO.

6. Na zasadzie wzajemnych uzgodnień, Strony mogą ustalić warunki i zasady transportu Towaru w miejsce wskazane przez Klienta, będące poza siedzibą Szkółki. Ustalenie warunków zasad transportu następuje w trakcie składania zamówienia, na mocy odrębnej umowy.

7. Transport towaru może odbyć się poprzez:

 • środek transportu Szkółki,
 • środek transportu Klienta,
 • za pośrednictwem firm transportowych.

8. Orientacyjny termin transportu określany jest przez Klienta na etapie składania zamówienia i stanowi numer tygodnia roku, w którym ma być zrealizowane.

9. W przypadku zamówień jesiennych na kolejny sezon, odbiór Towaru nie może być późniejszy niż 19. tydzień roku.

10. Dokładna data transportu Towaru uzgadniana jest z Klientem w tygodniu poprzedzającym realizację zamówienia, przy czym Szkółka zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia partiami.

11. Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane, jeżeli Towar opuści Szkółkę do czternastu dni po potwierdzonym terminie transportu.

12. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Szkółka jest zwolniona w części lub całości z dotrzymania terminu dostawy.

13. Niezrealizowane zamówienia pozostają aktualne do realizacji w pierwszym możliwym terminie.

14. Klient zobowiązany jest do podjęcia zamówionego Towaru. W przypadku jego niepodjęcia, z przyczyn niezależnych od podmiotu odpowiedzialnego za transport lub Szkółki, Klient obciążony zostanie za dany Towar zgodnie z jego wartością ofertową.

§8 Etykiety

1. Standardowo do 1 rośliny na 10 sztuk z odmiany dołączana jest 1 etykieta paskowa zawierająca pełną nazwę łacińską produktu.

2. Na życzenie klienta, za dodatkową opłatą, możliwe jest etykietowanie etykietą paskową każdej rośliny.

3. Na życzenie klienta możliwe jest zmodyfikowanie treści występującej na etykiecie paskowej.

4. W większości, rośliny liściaste, owocowe oraz byliny etykietowane są kolorowymi etykietami, które dołączane są do każdej sztuki z odmiany.

5. Szczegóły dot. dostępności etykiet kolorowych posiada Sprzedawca Szkółki.

§9 Wymiary, różnice

1. Wielkość roślin ma charakter orientacyjny i przypada na szczyt sezonu wegetacyjnego.

2. Dopuszcza się różnice pomiędzy roślinami wchodzącymi w skład tej samej odmiany Towaru spowodowane faktem naturalnie występujących różnic w ramach tej samej odmiany.

§10 Gwarancje i reklamacje

1. Z uwagi na fakt, iż Towarem są rośliny żywe, wymagające odpowiedniej pielęgnacji, Szkółka ponosi odpowiedzialność wyłącznie w momencie sprzedaży Towaru, w zakresie:

a) nazwy, gatunku i rozmiaru Towaru,

b) stanu fitosanitarnego Towaru.

2. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru oraz w przypadku niezadowalającego stanu lub jego ilości Towaru, sporządzenia protokołu szkody. Protokół podpisany winien być zarówno przez Klienta jak i przewoźnika i jest on podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

3. W przypadku, gdy za szkodę odpowiedzialność ponosić może Szkółka, Klient winien zgłosić w formie pisemnej faktu ich wystąpienia w ciągu 24h od odbioru Towaru. Szkółka zwolniona jest z odpowiedzialności, w sytuacji w której Klient zaakceptował stan, w którym znajdował się Towar.

4. Telefonicznie składane reklamacje muszą być potwierdzone w formie pisemnej w ciągu dwóch dni roboczych.

5. Klient ma obowiązek odebrania reklamowanego Towaru o obniżonej jakości, uregulowania za niego należności, a także zapewnienia optymalnych warunków dla jego wzrostu, minimalizując jednocześnie potencjalne straty. Definitywne rozliczenie reklamacji powinno nastąpić natychmiast po możliwości oszacowania strat, najpóźniej po 30 dniach od daty otrzymania Towaru.

6. Nie dopuszcza się przyjęcia przez Klienta Towaru z tzw. ,,zastrzeżeniem”.

7. W przypadku niezgodności Towaru z umową, Szkółka stosownie do swojego wyboru zobowiązana jest do wymiany Towaru na nowy, wolny od wad.

8. Szkółka ponosi odpowiedzialność jedynie w granicach odpowiedzialności za zawinione działania, wyłącznie do wysokości faktury za wszystkie uzasadnione, terminowo złożone reklamacje.

9. Szkółka nie ponosi odpowiedzialności za:

 • sprzedany Towar z chwilą dalszej jego odsprzedaży przez Klienta. Klient traci wtedy prawo do zgłaszania reklamacji względem Szkółki.
 • dalszy wzrost zakupionego Towaru, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi, od niej niezależnymi i nie podlegającymi jej kontroli.
 • utracone koszty produkcji i potencjalnie planowane przez Klienta zyski.
 • szkody wynikające z braku odbioru Towaru lub odbioru po ustalonym przez obie Strony terminie.
 • szkody powstałe po wydaniu Towaru, w tym wadliwa pielęgnacja.
 • szkody wynikające z działań podmiotu odpowiedzialnego za transport roślin.
 • zaistniałe siły wyższe, w tym zdarzenia losowe, które uniemożliwiły realizację potwierdzonego zamówienia.

10. Wszelkie porady i pomoc udzielane są według najlepszej woli i zgodnie z posiadaną wiedzą Szkółki, lecz bez przyjmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.

§11 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Szkółka drzew i krzewów ozdobnych Adam Ważyński, z siedzibą w Pniewie 37, 99-311 Bedlno, Polska, NIP: 775-212-14-77. Adres poczty elektronicznej: adam@wazynscy.pl, tel.: +48 603 052 444.

2. Klient lub osoby go reprezentujące, muszą okazać:

 • Dowód osobisty,
 • W przypadku działalności gospodarczej, wypis z CEIDG.
 • W przypadku spółki, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • numer NIP oraz REGON,
 • Aktualny adres zameldowania.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Szkółkę.

4. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klientów Szkółki oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy, a także marketingowych.

5. Realizacja umowy rozumiana jest także jako korzystanie przez każdą ze Stron z roszczeń przysługujących jej w ramach tej umowy. Nadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, w szczególności tych wynikających z art. 74 ustawy o rachunkowości.

6. Odbiorcą danych osobowych są osoby i podmioty współpracujące, które są niezbędne dla wykonania umów zawartych pomiędzy Stronami oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany dla dochodzenia roszczeń przez Strony oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości.

7. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

9. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przewiń na górę